ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI » ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 

Stowarzyszenie „De Facto” w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Wielkopolski realizuje projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dale zwanego WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7.  Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

 

Celem głównym Projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób niepełnosprawnych (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 100% z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głównie z tytułu wzroku (symbol 04-O) oraz inne niepełnosprawności, wyłącznie z wiejskich obszarów funkcjonalnych woj. wielkopolskiego (regionalne OWI). Wskutek realizacji projektu 48 osób niepełnosprawnych nabędzie kompetencje społeczne i zawodowe, co zwiększy ich szanse na rynku pracy, 26 osób niepełnosprawnych dokona postępu w wymiarze społecznym aktywizacji a 14 osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „De Facto”, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski

Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań

e-mail: zarzad@defacto.org.pl

telefon: 602 303 038, 604 408 468, 519 514 177.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu:

Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Ankieta kandydata